بازدیدهای باشگاه


نام نیروگاه: نیروگاه خورشیدی همدان
ظرفیت نیروگاه: ۷ مگاوات
محل احداث: همدان
تاریخ بازدید: پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت
هزینه ثبت نام برای بازدید: ۳۰۰ هزار تومان


نام نیروگاه: (بزودی...)
ظرفیت نیروگاه:
محل احداث:-
تاریخ بازدید:
هزینه ثبت نام برای بازدید:


نام نیروگاه: (بزودی...)
ظرفیت نیروگاه:
محل احداث:-
تاریخ بازدید:
هزینه ثبت نام برای بازدید: