نظرسنجی

  • میزگرد سیاست گذاری توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران
  • میزگرد بررسی مسائل حقوقی نیروگاه های تجدیدپذیر(خورشیدی) در ایران
  • میزگرد چالش های اتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر (خورشیدی) در ایران
  • میزگرد تامین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر در فضای پسا برجام
  • میزگرد تجربیات احداث نیروگاه خورشیدی در ایران