دوره های آموزشی


نام دوره آموزشی: آشنایی با و طراحی سیستم های خورشیدی فوتوولتائیک با استفاده از نرم افزار PV Sol
تاریخ برگزاری دوره: پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ فروردین (دوره برگزار گردید)
ظرفیت دوره: ۱۵ الی ۲۰ نفر
محل برگزاری دوره: تهران، محل باشگاه باد و خورشید ایران
هزینه ثبت نام: ۴۲۰ هزار تومان
مدرک دوره: اهدا مدرک از طرف باشگاه باد و خورشید ایران و مدرک شرکت مهرتاب انرژی به عنوان همکار رسمی آموزشی تایید شده شرکت ولنتین آلمان در ایران
Official Training Partner of Valentin


نام دوره آموزشی: آشنایی با و طراحی سیستم های خورشیدی حرارتی با استفاده از نرم افزار T-Sol
تاریخ برگزاری دوره: متعاقبا اعلام می شود.
ظرفیت دوره: ۱۵ الی ۲۰ نفر
محل برگزاری دوره: تهران
هزینه ثبت نام: ۴۲۰ هزار تومان
مدرک دوره: اهدا مدرک از طرف باشگاه باد و خورشید ایران و مدرک شرکت مهرتاب انرژی به عنوان همکار رسمی آموزشی تایید شده شرکت ولنتین آلمان در ایران
Official Training Partner of Valentin