دوره های آموزشی


نام دوره آموزشی: آشنایی با و طراحی سیستم های خورشیدی فوتوولتائیک با استفاده از نرم افزار PV Sol
تاریخ برگزاری دوره: پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ فروردین
ظرفیت دوره: ۱۵ الی ۲۰ نفر
محل برگزاری دوره: تهران، محل باشگاه باد و خورشید ایران
هزینه ثبت نام: ۴۲۰ هزار تومان
مدرک دوره:


نام دوره آموزشی: آشنایی با و طراحی سیستم های خورشیدی حرارتی با استفاده از نرم افزار T-Sol
تاریخ برگزاری دوره: پنجشنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ فروردین
ظرفیت دوره: ۱۵ الی ۲۰ نفر
محل برگزاری دوره: تهران، محل باشگاه باد و خورشید ایران
هزینه ثبت نام: ۴۲۰ هزار تومان
مدرک دوره: