سرمایه گذاری سبز


نام پروژه:
ظرفیت نیروگاه (کیلووات):
محل احداث:
هزینه هر سهم (تومان):
نرخ سود پیش‌بینی شده (%):
میزان جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن در سال (CO2/yr):
مدت زمان باقی‌مانده جهت سرمایه گذاری (روز):
درصد مشارکت:

24%

نام پروژه: (بزودی...)
ظرفیت نیروگاه (کیلووات):-
محل احداث:-
هزینه هر سهم (تومان):-
نرخ سود پیش‌بینی شده (%):-
میزان جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن در سال (CO2/yr):-
مدت زمان باقی‌مانده جهت سرمایه گذاری (روز):-
درصد مشارکت:-

0%

نام پروژه:(بزودی...)
ظرفیت نیروگاه (کیلووات):-
محل احداث:-
هزینه هر سهم (تومان):-
نرخ سود پیش‌بینی شده (%):-
میزان جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن در سال (CO2/yr):-
مدت زمان باقی‌مانده جهت سرمایه گذاری (روز):-
درصد مشارکت:-

0%